Regulamin

określający ogólne warunki i zasady zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy:

Sprzedawcą:
BeSein Joanna Klysz-Hackbarth & Malgorzta Podgorna GbR
Goldbekufer 21
22303 Hamburg
Niemcy
(nazywanym dalej „BeSein“)

i

Klientem
(nazywanym dalej „Klientem”)

za pośrednictwem sklepu internetowego BeSein pod adresem: besein.com/shop (nazywanego dalej „Sklepem BeSein”)

 1. Definicje:
  1.1. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w regulaminie, między Klientem a BeSein. Wszystkie odstające od tych zasad, pochodzące od klienta warunki zawarcia umowy sprzedaży, nie są uznawane, chyba że BeSein wyrazi na to jednoznaczną, pisemną zgodę. 
Klient oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży. Przedsiębiorca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez BeSein za pośrednictwem strony internetowej Sklepu BeSein, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży. Płatność oznacza cenę towaru brutto oraz koszty dostawy. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje BeSein w zakresie dokonywania dostawy, czyli czynności faktycznej polegającej na dostarczeniu klientowi przez BeSein, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.
 2. BeSein zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówień złożonych w Sklepie BeSein przez osoby niepełnoletnie lub Przedsiębiorców prowadzących działalność identyczną z BeSein.
 3. Produkty i opisy w Sklepie BeSein
  3.1. Sklep BeSein, działający w domenie besein.com/shop oferuje produkty polskich producentów z zakresu wzornictwa przemysłowego (meble, lampy, ceramika, porcelana, plakaty itp.). Z tego asortymentu klient może dokonać wyboru i zamównienia.
  3.2. Oferowne produkty są możliwie dokładnie opisane i sfotografowane. Zdjęcia towaru w Sklepie BeSein nie zawsze muszą w pełni odpowiadać jego rzeczywistemu wyglądowi. Ma to związek przede wszystkim z właściwościami materiału (np. drewno i inne naturalne materiały) lub aktualizowaniem asortymentu producenta pod względem jego wyglądu, koloru i wyposażenia. Niewielkie odstępstwa są dopuszczalne w ramach racjonalnej oceny Klienta.
  3.3. Wszystkie towary ze Sklepu BeSein dostarczane są bez przedstawionych na zdjęciach dekoracji, chyba że uwzględnone zostały one w opisie produktu.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży
  4.1. Klient może wybrać towar z asortymentu Sklepu BeSein i przez wybór polecenia „Zapytaj o produkt” wypełnić dostępny po jego naciśnięciu formularz zamówienia. Przed wysłaniem formularza klient zobowiązany jest zaakceptować „Ogólne warunki i zasady zawarcia umowy sprzedaży”.
  4.2. Po złożeniu przez klienta zapytania za pomocą formularza, BeSein przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej automatyczne potwierdzenie jego przyjęcia, które Klient może wydrukować. To automatyczne potwierdzenie odbioru formularza dokumentuje, iż zapytanie dotarło do BeSein, nie jest jednak zawarciem umowy sprzedaży.
  4.3. Klient informowany jest przez BeSein drogą elektroniczną o łącznej cenie za wybrany towar i jego dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie klient zobowiązany byłby ponieść w związku z umową sprzedaży.
  4.4. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po zapoznaniu się klienta z wszystkimi warunkami sprzedaży, w chwili dokonania ustalonej płatności na konto BeSein.
  4.5. BeSein informuje klienta o zawarciu umowy sprzedaży w oddzielnym mailu, a najpóźniej w momencie dostarczenia towaru potwierdza klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej klienta lub pisemnie na wskazany przez klienta w formularzu zapytania lub składania zamówienia adres.
  4.6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 5. Dostawa, dostępność towaru
  5.1. Podany przez BeSein czas dostawy towaru obowiązuje od momentu dokonania płatności przez klienta i potwierdzenia przez BeSein złożenia zamówienia. Jeśli BeSein nie określił przed zawarciem umowy czasu dostawy towaru, to wynosi on 30 dni roboczych. W dniu wysłania towaru do klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez BeSein.
  5.2. Jeśli z przyczyn od BeSein niezależnych dostawa zamówionego towaru nie jest możliwa w terminie określonym w umowie sprzedaży, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Klient zostanie poinformowany także wówczas, jeśli produkt jest przez dłuższy czas nieosiągalny. W takiej sytuacji umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
  5.3. Ograniczenie zasad Dostawy: BeSein dostarcza towary tylko tym klientom, którzy jako adres dostawy (adres rachunku) podają adres zamieszkania w następujących krajach: Polska, Niemcy, Austria i Szwajcaria.
 6. Własność
  6.1. Aż do momentu zapłaty, towar pozostaje własnością BeSein.
 7. Ceny
  7.1. Ceny na stronie internetowej Sklepu BeSein zamieszczone przy wybranym towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, a o których klient będzie indywidualnie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
  7.2. Wszystkie ceny w Sklepie BeSein zawierają podatek VAT.
 8. Wysyłka i koszty wysyłki
  8.1. Warunki wysyłki towaru omawiane są indywidualnie z klientem.
  8.2. Wysyłka towaru następuje dopiero po dokonaniu płatności przez klienta.
  8.3. Koszty wysyłki przedstawione są klientowi drogą elektroniczną. Wraz z dokonaniem płatności klient przystaje??? ponieść podane mu koszty transportu towaru. Każdorazowo klient sam ponosi całkowite koszty przesyłki.
  8.4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
  8.5. Klient ponosi całkowite koszty zwrotu towaru.
  8.6. Wysokość kosztów przesyłki oraz czas dostawy uzależnione są od destynacji. Wszystkie dodatkowe koszty związane z przesyłką (opłata cłowa itp.) ponosi klient.
 9. Płatność
  9.1. Klient dokonuje płatności przelewem bankowym na konto BeSein i nie ponosi w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów.
  9.2. Rachunek za dostarczony towar BeSein przesyła klientowi drogą elektroniczną.
  9.3. Dokonanie płatności za towar jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. 
Płatność za towar musi wpłynąć na konto BeSein w przeciągu 4 dni roboczych, w innym razie zamównienie zostanie anulowane. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu zamówienia przez BeSein, a zbyt późno zarejestrowane płatności zwrócone na konto klienta.
 10.  Reklamacje
  10.1. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, klient może kierować w formie pisemnej na adres BeSein.
  10.2. BeSein w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez klienta.
 11. Gwarancja
  11.1. Towary sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.
  11.2. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej Sklepu BeSein.
 12. Odszkodowanie
  12.1. Klient nie może zwrócić się do BeSein w kwestii kosztów odszkodowania związanych z utratą zdrowia lub życia podczas użytkowania zakupionego towaru.
  12.2. BeSein może zostać powołany przez klienta do odpowiedzialności prawnej wyłącznie w sytuacji, w której BeSein nie dotrzymał warunków zwartej z klientem umowy sprzedaży. Dotyczy to także warunków gwarancji, jeśli takowe zostały zatwierdzone w umowie sprzedaży.
 13. Odstąpienie od umowy sprzedaży
  13.1. Zgodnie z prawem klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, BeSein informuje w dalszej części warunków sprzedaży o formule zwrotu towaru.
  13.2. Klient, który przystąpił do umowy sprzedaży, ma prawo w ciągu 14 dni robocznych odstąpić od niej, bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie do umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez klienta.
  13.3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając BeSein oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres BeSein, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Oświadczenie można też złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez BeSein na stronie internetowej Sklepu BeSein. Pobierz formularz zwrotu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  13.4. Odstąpienie od umowy sprzedaży proszę kierować na adres: e-mail: kontakt@besein.com;
 poczta: BeSein Joanna Klysz-Hackbarth & Malgorzata Podgorna, Goldbekufer 21, 22303 Hamburg, Niemcy
, tel. +48 507 175 787
 14. Następstwa odstąpienia od umowy sprzedaży
  14.1. W momencie gdy klient odstąpi od umowy sprzedaży, BeSein ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, z pominięciem kosztów transportu.
  14.2. BeSein dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  14.3. BeSein może odmówić zwrotu płatności, do momentu otrzymania zwrotu towaru lub otrzymania potwierdzenia, iż towar został odesłany.
  14.4. Klient jest zobowiązany w przeciągu 14 dni roboczych od odstąpienia od umowy, odesłać towar na adres wskazany wcześniej przez BeSein.
  14.5. Klient ponosi wszystkie koszty zwrotu towaru.
  14.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  14.7. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 15. Prawa do ilustracji
  15.1. Wszystkie prawa do ilustracji towarów zamieszczonych w Sklepie BeSein leżą po stronie BeSein i producenta towaru. Korzystanie z nich bez uzyskania pisemnego pełnomocnictwa nie jest dozwolone.
 16. Pouczenie o ochronie praw osobowych
  16.1. Na wszystkich etapach zawarcia umowy sprzedaży BeSein postępuje zgodnie z zasadami ochrony praw osobowych. BeSein przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez BeSein usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w regulaminie.
  16.2. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podane przez klienta dane osobowe są zapisywane przez BeSein i na czas realizacji zamówienia przekazywane dalej dostawcy towaru.
  16.3. BeSein zastrzega sobie prawo wykorzystywania udostępnionych mu danych osobowych do przesyłki własnych materiałów reklamowych.
  16.4. Klient ma prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
  16.5. Prośbę usunięcia danych osobowych proszę kierować listownie na adres:
  BeSein Joanna Klysz-Hackbarth & Malgorzata Podgorna,
  Goldbekufer 21, 22303 Hamburg
  Niemcy
  lub przez
  e-mail: kontakt@besein.com
  16.6. Zastrzeżenie: niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia oraz złożenie i realizację zamówienia klienta.
  16.7. Po otrzymaniu pisemnej prośby klienta o usunięcie danych osobowych z bazy danych, BeSein zaprzestaje przetwarzania jego danych oraz przesyłania jakichkolwiek materiałów reklamowych.
Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.